Verslagen

Beknopt jaarverslag 2023

In 2023 vergaderde het curatorium tweemaal, in mei en november. 

Als nieuwe curator kon Anneke Loor uit Culemborg worden verwelkomd. Zij is werkzaam geweest als jurist en verpleegkundige en was onder andere klachtenfunctionaris in het Tielse ziekenhuis. Zij treedt in de voetsporen van Daniëlle Hofstee van wie eind 2022 afscheid is genomen. 

Diverse steunverzoeken werden besproken. Bijdragen of garantstellingen zijn toegekend aan onder meer de stichting Vrienden van Suriname, aan een speciaal project in Suriname van Betuwe wereldwijd, aan het Toon Hermanshuis, aan de uitgave van een boek over de begraafplaats Ter Navolging waar ook het graf is van de familie Spiering, aan het Tielse Madrigaal Koor en aan de organisatie van orgelconcerten in de St. Maartenskerk.

In de najaarsvergadering is een gesprek gevoerd met Scarlett Lerrick, jeugdwerker in de protestantse streekgemeente ‘Tussen Lek en Linge’. Aan haar arbeidsplaats levert de Fundatie een bijdrage. 

Met de Vereniging Steunfonds Bethesda, die eveneens een deel beheert van de nalatenschap van de zusters Spiering, is vanouds een verbinding door een gemeenschappelijk bestuurslid, voorheen Miep Koops en tegenwoordig Everdien Hagen. Dit jaar was er een eerste informele ontmoeting van beide besturen. Het contact tussen beide fondsen helpt om recht te blijven doen aan de verschillende focus en de overeenkomstige inspiratie.

Beknopt jaarverslag 2022

Intern

Van twee zeer gewaardeerde curatoren is in 2022 afscheid genomen. Miep Koops-Sluijer die als een stabiele factor en als kenner van de plaatselijke kerkelijke verhoudingen  vele jaren deel uitmaakte van het curatorium en tevens lid was van de vereniging Steunfonds Bethesda, en Daniëlle Hofstee-Heijbroek, die onder andere  de laatste jaren intensief heeft gewerkt aan de verbetering van de publiciteit. Evenwaardige opvolging vinden voor mevrouw Hofstee zal geen sinecure zijn. Mevrouw Koops was al eerder – in beide functies – opgevolgd door Everdien Hagen.

Ondersteuning

Twee kerkelijke aanstellingen worden door de Fundatie financieel mogelijk gemaakt, de opbouwwerker in de protestantse gemeente te Tiel, die alweer enkele jaren werkzaam is, en sinds dit jaar een nieuw te benoemen jeugdwerker in de onlangs gevormde protestantse streekgemeente Lek en Linge. Met de eerstgenoemde is in de aprilvergadering een interessant gesprek gevoerd.

Eenmalige bijdragen waren er aan diverse kerkelijke en culturele doelen waaronder koorconcerten.

Spieringprijs

In 2022 kon de Spieringprijs weer worden uitgereikt. Winnaar was het samenwerkingsproject van een aantal welzijnsinstellingen in Tiel, de wijkGGZ, speciaal opgezet ten behoeve van mensen die wel hulp nodig hebben maar niet bereikt worden door de hulpverlening. Wie met meerdere problemen tegelijk te maken hebben vallen soms tussen wal en schip omdat ze moeilijk in een hulpverleningsconcept passen. Met onorthodoxe middelen, de bijdrage van ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling van nieuwe expertise worden contacten gelegd. De prijsuitreiking was op 6 december in Druten, op een studiedag van de betrokken werkers. 

Een project dat (net) niet in de prijzen viel, kon toch financieel ondersteund worden. Dat was een initiatief in het dorpje Gassel bij Grave, waar een voormalige winkel een nieuwe buurtfunctie krijgt dankzij visueel beperkte leerlingen van het buitengewoon onderwijs van Visio in Grave. Zij doen er onder begeleiding van de school en van vrijwilligers uit het dorp ervaring op in de horeca, een zeepmakerij en het uitvoeren van losse opdrachten voor bedrijven, als een opstap naar serieuze stages die op termijn uitzicht kunnen bieden op werk.

Beknopt jaarverslag 2021

Intern

In mei was de vergadering hybride, ten dele virtueel en ten dele live. Gesproken is over de communicatie en de mogelijkheden die social media voor de Fundatie. De nieuwe website en het nieuwe mailadres met de afkorting fvcbtt werden verwelkomd. Verder heeft het curatorium zich naar aanleiding van nader onderzoek van de voormalige secretaris beraden over de mogelijke implicaties van de geschiedenis van de familie en de herkomst van het vermogen van de zusters Spiering. Dat gesprek is in november voortgezet en besloten is dat een en ander voor het curatorium niet betekent dat de doelstelling van de Fundatie moet worden aangepast. Wel is van belang bij alle beslissingen te letten op de positie van mensen en groepen die in de samenleving achtergesteld of over het hoofd gezien worden. Mogelijk kunnen nieuwe contacten worden gelegd die hieraan bijdragen.

Ondersteuning

In november moest de vergadering weer helemaal online worden gehouden. Wel konden twee gasten worden verwelkomd die deel uitmaken van de initiatiefgroep voor een nieuw hospice in Culemborg. Het gesprek leidde tot een besluit: de Fundatie gaat een substantiële bijdrage leveren aan de realisering van het nieuwe hospice Nocturne. Ook de verbouwing die nodig is voor de capaciteitsuitbreiding van de maaltijdvoorziening van TOV-eten in Tiel wordt door de Fundatie financieel ondersteund. In die vergadering is ook besloten dat er in 2022 weer een nominatie voor en uitreiking van de Spieringprijs voor de zorg wordt georganiseerd. In 2020 had de coronapandemie dat onmogelijk gemaakt.

Tussen de vergaderingen door is over verschillende steunverzoeken die niet zo lang konden wachten digitaal overlegd en besloten. Twee daarvan betroffen investeringen in apparatuur voor livestreaming van kerkelijke vieringen, een andere de optimalisering van de geluidsinstallatie van de Tielse St. Maartenskerk.

Beknopt jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was het jaar waarin de coronacrisis uitbrak. Voor het curatorium betekende dat digitaal vergaderen.  Maar de beperkingen hadden ook andere effecten.

Personalia

Curator Miep Koops-Sluijer heeft na vele jaren nuchter en doortastend lidmaatschap afscheid genomen van de Fundatie. Door de beperkingen van corona wacht het echte afscheid nemen nog. Toegetreden tot het curatorium is Everdien Hagen, protestants predikant te Kerk en Kapel Avezaath. Ook haar echte kennismaking wacht nog op betere tijden. Mw. Koops was naast haar werk voor de Fundatie ook bestuurslid van de stichting Steunfonds Bethesda. Ook ds. Hagen combineert beide lidmaatschappen, zodat uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten zonder moeite kunnen verlopen.

Ondersteuning

Met de Protestantse Gemeente te Tiel is overeenstemming bereikt voor de financiering van de aanstelling van een opbouwwerker.

De Fundatie heeft bijgedragen aan de aanschaf van  apparatuur om kerkdiensten op te nemen en uit te zenden. Verzoeken hiertoe zijn gehonoreerd van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk van Tiel, de dienst geestelijke verzorging van Vrijthof en de Protestantse Gemeente te Tiel.   

Het Sociaal Plein Tiel wordt gesteund bij de aanloopkosten die gemoeid zijn met het betrekken door verschillende sociale instellingen van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Schaepmanstraat in Tiel die hiertoe grondig is verbouwd. 

De toezegging aan Het Anker in Kesteren voor ondersteuning bij de aanleg van de Ankertuin kon worden omgezet in een steunbedrag.

Aan het Toon Hermanshuis – ook gevestigd bij het Sociaal Plein Tiel – is een bijdrage toegekend voor de psychosociale ondersteuning van mensen die met kanker zijn geconfronteerd. 

Andere ontwikkelingen

Besloten is wegens de coronapandemie niet te streven naar de uitreiking van een Spieringprijs 2020. Het leek onwenselijk in deze extreme tijden voor zorginstellingen aandacht te vragen voor het proces van nominering en jurering. Ook zou het publieke en feestelijke karakter van een prijsuitreiking niet tot zijn recht kunnen komen. In eerste instantie werd gedacht aan het toekennen van een Spieringprijs in 2021 (begin 2021 is daarvoor een andere strategie gekozen).

Intern is veel werk verzet voor de herziening van de statuten en de verbetering van de publiciteit, onder andere door de vernieuwing van de website.

Beknopt jaarverslag 2019

Ook in 2019 zijn twee vergaderingen van het curatorium gehouden. In dit jaar zijn geen curatoren toe- of afgetreden.

In de jaarrekening 2019 is de in dit boekjaar verleende steun gespecificeerd opgenomen als toelichting bij de rekening van baten en lasten.

Evenals vorig boekjaar heeft het Inloophuis in Tiel (als onderdeel van de Stichting Diaconaal Centrum Tiel) een substantiële bijdrage ontvangen. Verder is ondersteuning verleend aan enkele sociale of diaconale instellingen in Tiel en Culemborg, aan muziekuitvoeringen in de regio en aan de vieringen in één van de zorgcentra.

Het bestuur heeft zich met name bezig gehouden met de aanpassing van de statuten en het opstellen van een beleidsplan voor de periode 2020-2025 waarin meer aandacht is voor publiciteit.

Verder is overleg gevoerd met het winnende initiatief van de in 2018 toegekende Spieringprijs over de besteding van de toegekende gelden en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het toekennen van de Spieringprijs 2020.

Beknopt jaarverslag 2018

In 2018 vergaderde het curatorium wederom twee maal. Er zijn gesprekken gevoerd met de nieuwe accountant en met vertegenwoordigers van de stichting Present die o.a. activiteiten ontplooit voor werkzoekenden in Culemborg en Tiel. Haar projecten worden door de Fundatie financieel ondersteund. Besloten is eveneens een bijdrage te leveren aan de aanschaf van de zogeheten Belevenistafel, een hulpmiddel voor activiteit en communicatie voor bewoners van De Wittenberg in Haaften. De Fundatie ondersteunt de stichting Reliëf, vereniging van christelijke zorgaanbieders t.b.v. de organisatie van haar jaarlijkse congres.

Ten behoeve van de continuïteit van de vieringen in zorgcentrum Westlede is een bijdrage toegekend. Het Tielse Inloophuis is door de Fundatie ondersteund ten om nieuwe geschikte huisvesting te kunnen bekostigen. Verder zijn middelen toegewezen aan een activiteit van het kerkelijk jongerenwerk en diverse uitvoeringen van religieuze muziek in Tiel en omgeving.

De tweejaarlijkse Spieringprijs voor de zorg is uitgereikt. De prijs bestaat uit een beeldje van twee vissen, symboliserend de beide gezusters Spiering, de erflaters van de Fundatie,  en een geldbedrag ten behoeve van de uitverkoren activiteit. Na nominatie van een aantal zinvolle projecten heeft de jury een selectie gemaakt en uiteindelijk besloten de prijs toe te kennen aan het initiatief Eigen kracht telt van maatschappelijk werker Gül Güçlü in Tiel. Zij heeft zich ten doel gesteld de kloof die zij in de praktijk heeft ervaren tussen het reguliere hulpaanbod op maatschappelijk terrein en een aantal groepen nieuwe Nederlanders, te overbruggen. De prijs is 5 oktober door curator Bernard van Verschuer uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in de foyer van de Tielse schouwburg de Agnietenhof.

Er waren in 2018 geen veranderingen in de samenstelling en taakverdeling van het curatorium.

Beknopt jaarverslag 2017

Ook in 2017 vergaderde het curatorium tweemaal. Voor de gehonoreerde steunverzoeken verwijzen we naar de financiële verantwoording. Qua thema gaat het om sociale projecten in Culemborg en Tiel en om bijdragen aan belangrijke muzikale evenementen die direct verbonden zijn met de kerkelijke tradities. Met betrekking tot enkele steunverzoeken is in beginsel positief besloten, maar wacht het curatorium op concretisering van de plannen.

Wat de inhoud betreft was met name het gesprek met de vertrekkende jeugdwerker mevrouw Wiegeraad van betekenis. Zij heeft uitgebreid toegelicht op welke wijze zij er in de afgelopen drie jaar aan heeft gewerkt de vitaliteit van het jeugdwerk in de protestantse gemeente te herstellen en tegelijk de afhankelijkheid van een vrijgestelde jeugdwerker te verkleinen. Bij haar vertrek rekent ze erop dat een aantal activiteiten door de predikanten in Tiel kan worden opgepakt en dat vooral de vrijwilligers met nieuw gewonnen enthousiasme op de nu ingeslagen weg verder gaan. Er waren ook plannen die plan zijn gebleven, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat er vanuit de kerken met Appelpop zou kunnen worden gedaan. Het curatorium heeft met veel waardering afscheid genomen van mevrouw Wiegeraad. De Fundatie staat in beginsel open voor ondersteuningsverzoeken van kerkenraad en taakgroep jeugd, semi-structureel zoals in de afgelopen jaren of meer gericht op kortlopende projecten. 

Wat de eigen verantwoordelijkheid betreft heeft het curatorium zich bekommerd om de staat van onderhoud van het graf van de erflaters van de Fundatie, de zusters Spiering, op ter Navolging. De noodzakelijke werkzaamheden konden in dit jaar worden afgerond.

Beknopt jaarverslag 2016

personalia

In februari overleed onze oud-curator ds. T. Beijen. We gedenken haar met genegenheid.

vergaderingen

In 2016 is tweemaal vergaderd. In de voorjaarsvergadering waren delegaties van de bouwcommissie van de Hervormde Gemeente Geldermalsen en van de taakgroep Jeugd van de Protestantse Gemeente Tiel aanwezig.

steunverzoeken

In 2016 zijn steunverzoeken gehonoreerd van:

– de Hervormde Gemeente Geldermalsen voor de audiovisuele installatie ten behoeve van activiteiten binnen het bij de St. Suitbertuskerk (Centrumkerk) te bouwen centrum

– de Protestantse Gemeente Tiel voor een overbruggingsperiode rond het voorziene vertrek van de jeugdwerker; haar aanstelling de afgelopen jaren was mede door de Fundatie mogelijk gemaakt

– het project JobHulpMaatje in Culemborg van de stichting Present, waarin langdurig werklozen op persoonlijke wijze begeleid worden door geschoolde vrijwilligers

– het project Stilte in de Stad in Tiel, dat de openstelling van de St. Caeciliakapel mogelijk maakt

– het koor Alegria uit Geldermalsen dat in acute problemen dreigde te raken door een weggevallen subsidie

spieringprijs 2016

In 2016 is voor de vierde keer de Spieringprijs voor de Zorg uitgereikt. Er waren zeven genomineerden, alle interessante projecten in de zorg binnen de regio. De jury koos als winnaar het buddy-project binnen de zorgkoepel Pluryn in de regio Nijmegen. Dit op initiatief van de cliëntenraad opgezette project voorziet in de scholing van bewoners om binnen hun eigen groep als eerste opvang en begeleider van medebewoners op te treden. Groeiende spanningen binnen de groep kunnen daardoor eerder gesignaleerd worden. Doel is mede daardoor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te brengen. Op 4 november is de prijs in een feestelijke bijeenkomst van de cliëntenraad uitgereikt. Behalve de initiatiefnemers en andere betrokkenen bij het project was ook de Raad van Bestuur van Pluryn daarbij vertegenwoordigd.

Beknopt jaarverslag 2015

In 2015 heeft het curatorium tweemaal vergaderd.

In 2015 is afscheid genomen van de penningmeester de heer Luijten, die om gezondheidsredenen moest terugtreden. Zijn plaats is na overleg ingenomen door de heer Geleijns te Tiel die al eerder als adviseur bij de Fundatie betrokken was. De leeggevallen plaats van mevrouw Beijen is ingevuld door de komst van mevrouw Hofstee uit Geldermalsen.

Een principebesluit is genomen ten aanzien van het Inloophuis in Tiel. Besloten is dit vanuit de protestantse diakonie opgezette, maar interkerkelijke project financieel te gaan ondersteunen. Het Inloophuis biedt opvang en activiteiten en vormt een gemeenschap van mensen die elders niet op hun plaats zijn. Het Inloophuis belichaamt op eigen wijze de aanwezigheid van de kerken in de stad. Extra aandacht voor wie vaak ongezien zijn past binnen het gedachtegoed van de gezusters Spiering.

Met de sinds 2013 in Tiel gedetacheerde jongerenwerker mevrouw Wiegeraad is uitgebreid gesproken over de resultaten en plannen. Er is nieuw vertrouwen gegroeid, de betrokkenheid van jongeren en vrijwilligers blijkt. Het curatorium was blij te horen dat ook de inbedding in de kerkelijke organisatie goed is. De aanstelling van mevrouw Wiegeraad loopt in principe tot medio 2016.

Beknopt jaarverslag 2014

In 2014 heeft het curatorium tweemaal vergaderd. In de eerste vergadering is de nieuwe jeugdwerker binnen de Protestantse Gemeente Tiel ontvangen voor een bespreking van haar werkzaamheden die ten dele door de Fundatie worden bekostigd. In de tweede vergadering was er onder andere een indringend gesprek over het Inloophuis, een sociale instelling die vanuit de diaconie van de protestantse gemeente is opgezet en die een belangrijke taak vervult in Tiel. De Fundatie is gevraagd een bijdrage te leveren aan de financiering van het Inloophuis. Verder zijn enkele andere verzoeken tot ondersteuning besproken en ten dele gehonoreerd.

De toekenning van de Spieringprijs voor de zorg 2014 was een hoogtepunt. Een team binnen de WoonZorgCentrum De Leyenstein  in Kerkdriel werd door de jury verkozen als indiener van het meest aansprekende project. De moestuin die de afdeling voor psycho-geriatrie en somatiek heeft opgezet en die samen met bewoners en vrijwilligers wordt onderhouden, is een voorbeeld van zorg voor de hele mens. Er wordt aangesloten bij de leefwereld van de bewoners die zelf in het verleden vaak een eigen moestuin hadden en wier deskundigheid nog steeds wordt gewaardeerd. Een mooie consequentie is dat de in de moestuin gekweekte groenten en de in het kippenhok gelegde eieren op de afdeling op tafel komen.

Beknopt jaarverslag 2013

Het Curatorium van de Fundatie vergaderde in 2013 tweemaal. Belangrijkste maatschappelijk gerichte agendapunten waren de ondersteuning van het jeugdwerk van de protestantse gemeente en het voorbereiden van de toekenning van de zogeheten Spieringprijs. Daarnaast zijn enkele ad hoc verzoeken voor ondersteuning in behandeling genomen, onder andere voor een passieconcert in de St. Maartenskerk.

Voor wat het eerste betreft is intensief overleg gevoerd met verschillende betrokkenen bij jeugdwerk en bestuur van  de Protestantse Gemeente te Tiel. Vanuit de Fundatie is als beleid gekozen dat de Protestantse Gemeente op haar steun kan rekenen maar dat de Fundatie er ook in de financiële ondersteuning zeker van wil zijn dat het werk niet geïsoleerd raakt van de gemeente als geheel.

De Spieringprijs is opgezet als een regionale gebeurtenis die één aspect van de zorg benadrukt: het menslievende karakter. Daartoe worden vernieuwende projecten onderzocht en vergeleken door een deskundige jury waarbij één van de initiatieven beloond wordt met de prijs, die bestaat uit een beeldje en een geldbedrag ten gunste van het project. Het jaar 2013 was een tussenjaar waarin is teruggekeken op twee uitreikingen, één in Tiel in 2010 en één in Ede in 2012.