Ondersteuning projecten

  • Ondersteuning vormings- en toerustingswerk PG i.o.
    telkens voor een periode van drie jaar.
  • Toekenning Spieringprijs voor de zorg sedert 2011.
    De Spieringprijs is een tweejaarlijkse prijs bestaande uit een substantieel geldbedrag en een kunstwerk met als doel het stimuleren van menslievendheid en menswaardigheid in de zorg in de regio.
  • Ad hoc ondersteuning van activiteiten in en rond de protestantse gemeente die voldoen aan het criterium “evangelisatie in de ruimste zin”: b.v. passieconcerten in de veertigdagentijd.
  • Ad hoc ondersteuning andere activiteiten in het bijzonder rond de zorg in het spoor van het levenswerk van de gezusters Spiering:
    jubileum ziekenhuis 2010, jaarsymposia Reliëf.

Steunfonds Bethesda
Ook het Steunfonds Bethesda te Tiel geeft financiële steun aan projecten. De vereniging Steunfonds Bethesda te Tiel is een voortzetting van de (ook door de zusters Spiering opgerichte) vereniging die het ziekenhuis Bethesda in Tiel is gestart en in stand heeft gehouden.
 Het Steunfonds ondersteunt instellingen die werkzaam zijn op het terrein van intra- en extramurale gezondheidszorg in het Gelders Rivierengebied, bij voorkeur in de gemeente Tiel. Het fonds richt zich op eenmalige projecten voor activiteiten ter bevordering van het welzijn en het welbevinden van bewoners; op projecten die een extra bijdrage geven aan de reguliere zorg, die de leefomstandigheden verbeteren en die niet uit de reguliere financiering van de zorginstelling gerealiseerd kunnen worden.  Een aanvraag wordt in behandeling genomen als deze is ingediend door de directie of het bestuur van een organisatie of vereniging en is voorzien van een beschrijving van het project, de doelgroep, een financiële onderbouwing en, indien van toepassing, een lijst van andere fondsen die ook zijn aangeschreven.  
Een aanvraag moet voor 1 april of 1 oktober worden gestuurd naar de secretaris van het Steunfonds, mw. E. van Kampen,
mail: vsbtiel@outlook.com telefoon: (0344) 661856.